REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2021/2022

SZANOWNI PAŃSTWO!

Niebawem rozpocznie się rekrutacja na nowy rok szkolny.

Poniżej przedstawiamy terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2021/2022 dla przedszkoli prowadzonych przez Miasto Leszno.

Przy rekrutacji do przedszkola nie jest brana pod uwagę kolejność zgłoszeń.

REKRUTACJA DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI W LESZNIE NA ROK SZKOLNY 2021/2022. 

Szanowny Rodzicu!

Postępowanie rekrutacyjne w roku szkolnym 2021/2022 będzie prowadzone z wykorzystaniem systemów informatycznych.

Postępowanie rekrutacyjne  do przedszkoli publicznych przeprowadza się na wolne miejsca  w danym przedszkolu .

Do publicznego przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na terenie miasta Leszna. Rekrutacja dzieci zamieszkałych poza obszarem miasta Leszna możliwa będzie, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, w przypadku dysponowania wolnymi miejscami w przedszkolach w postępowaniu uzupełniającym.

Rodzice  dzieci już uczęszczających do  przedszkola w roku szkolnym 2020/2021 składają u dyrektora przedszkola deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w terminie od 25 lutego do 3 marca 2021 roku.

Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym,  w którym dziecko kończy 7 lat.

Zgodnie z art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( t.j.Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.) w przypadku większej liczby kandydatów mieszkających na terenie Leszna niż liczby wolnych miejsc w danym przedszkolu odbywa się  I etap rekrutacyjny, w którym brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria podstawowe , które mają jednakową wartość:

 • wielodzietność rodziny kandydata;
 • niepełnosprawność kandydata;
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą    

Dokument poświadczający spełnienie kryterium , który należy dołączyć do wniosku (dokumenty mogą być składane także w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica).

Pliki do pobrania

Informacja ogólna

Wniosek o przyjęcie dziecka

Oświadczenie o zatrudnieniu / studiowaniu / uczeniu się w systemie dziennym

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

Oświadczenie rodzica

Oświadczenie woli 

Kryterium nr 1

 • OŚWIADCZENIE - Wielodzietność rodziny oznacza rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci

Kryterium nr 2, 3, 4, 5

 • ORZECZENIE O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność,
 • ORZECZENIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI lub o stopniu niepełnosprawności lub ORZECZENIE RÓWNOWAŻNE w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426 ze zmianami).

Kryterium nr 6

 • PRAWOMOCNY WYROK SĄDU RODZINNEGO orzekający rozwód lub separację lub AKT ZGONU oraz OŚWIADCZENIE o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem. Ilekroć mowa o samotnym wychowywaniu dziecka – oznacza to pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem

Kryterium nr 7

 • DOKUMENT POŚWIADCZAJĄCY OBJĘCIE DZIECKA PIECZĄ ZASTĘPCZĄ zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821)

Na II etapie postępowania rekrutacyjnego bierze się pod uwagę kryteria określone  Uchwałą Nr XXXIII/400/2017 Rady Miejskiej Leszna z dnia 02 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Leszno na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, ustalenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia, podane do publicznej wiadomości Zarządzeniem nr 17/1/2021 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 11 stycznia 2021:

- dziecko objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem  przedszkolnym oraz dziecko z odroczonym obowiązkiem szkolnym – 95 pkt;”

- dziecko obojga rodziców pracujących / rodziców studiujących / uczących się w systemie dziennym – 45 pkt;

- rodzeństwo kandydata uczęszczające w roku szkolnym, na który jest prowadzona rekrutacja do tego przedszkola lub zgłoszenie jednocześnie do tej samej placówki dwojga dzieci – 17 pkt;

- miejsce zamieszkania kandydata w obwodzie szkoły podstawowej, na terenie  której znajduje się przedszkole –11 pkt;

- dziecko jednego rodzica pracującego -9 pkt

- dziecko uczęszczające do żłobka/klubu dziecięcego w roku, w którym prowadzona jest rekrutacja do przedszkola – 7 pkt.

Dokument poświadczający spełnienie kryterium, który należy dołączyć do wniosku (dokumenty mogą być składane także w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica )

 • kryterium nr 1, 3, 4 i 6

rodzic/opiekun prawny dokumentuje podając dane wskazane we wniosku

 • kryterium nr 2 i 5

rodzic/opiekun prawny dokumentuje OŚWIADCZENIEM, że: wykonuje pracę w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks  pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.) na podstawie umowy cywilnej (w tym na kontrakcie menedżerskim) lub prowadzi działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców ( Dz. U. z 2019r. poz. 1292 ze zm.)  lub studiuje/uczy się  w systemie dziennym

Kryteria podstawowe i dodatkowe rodzice deklarują we wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2021/2022 i potwierdzają stosownymi dokumentami.

Postępowanie rekrutacyjne odbywa w terminach określonych w harmonogramie.

25.02.2021 - 03.03.2021

Składanie przez rodziców dzieci już uczęszczających do przedszkola „Deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Miejskim nr 21 im. „Przyjaciół Kubusia Puchatka” w Lesznie na rok 2021/2022"

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 13/1/21 z dnia 11 stycznia 2021 w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i  postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania  dokumentów na rok szkolny 2021/2022 dla przedszkoli prowadzonych przez Miasto Leszno obowiązują następujące terminy podejmowania określonych czynności:

Informacje również znajdziesz tu: https://www.leszno.pl/Rekrutacja_do_przedszkoli.html 

Termin

Rodzaj czynności

08.03.2021-26.03.2021

do 15:00

Złożenie „Wniosku o przyjęcie  dziecka do przedszkola na rok szkolny 2021/2022” wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

29.03.2021-23.04.2021

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 

26.04.2021

Podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

26.04.2021-30.04.2021 do 15:00

Potwierdzenie przez rodzica zakwalifikowanego kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

7.05.2021

Podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE

07.06.2021-10.06.2021

Złożenie „ Wniosku o przyjęcie  dziecka do przedszkola na rok szkolny 2021/2022" wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

11.06.2021-16.06.2021

Weryfikacja przez Komisję Rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

25.06.2021

Podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

28.06.2021-29.06.2021

Potwierdzenie przez rodzica zakwalifikowanego kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

30.06.2021

Podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych