Nasze przedszkole jest placówką integracyjną. Celem naszej działalności wychowawczej i dydaktycznej jest prowadzenie mądrej i odpowiedzialnej integracji dzieci zdrowych z niepełnosprawnymi rówieśnikami.

W dobie zmieniających się warunków życia, przejawiających się w kruchości kontaktów międzyludzkich, pragniemy stworzyć przedszkole, w którym ważne są takie wartości jak: więzi rodzinne, poszanowanie tradycji i świąt, wzajemny szacunek, troska o zdrowie własne i innych oraz umiejętność komunikowania się dziecka ze światem. Będziemy tworzyć okazje do pełnienia przez dziecko różnych ról w układach interpersonalnych oraz promować zdrowy styl życia.

Image
Image