Rodzice są najważniejszymi osobami w życiu dziecka. Relacje z nimi mają zasadniczy wpływ na jego rozwój. To właśnie rodzice ponoszą pełną odpowiedzialność za efekty wychowania i edukacji swoich dzieci.

Wobec rodziców przedszkole pełni rolę wspomagającą i integrującą działania wychowawcze.

Naszą rolą nauczycieli jest pomoc, wspieranie i ewentualne korygowanie wysiłków i aktywności rodziców oraz pomoc dziecku w pokonywaniu trudności w procesie rozwoju. rodzina

Wspólnym zadaniem rodziców i nauczycieli jest stwarzanie spójnego środowiska edukacyjno-społecznego. Nauczyciele starają się pomagać rodzicom w ich trudnym zadaniu poprzez:

 • stwarzanie klimatu wzajemnego szacunku i zaufania we wspólnych kontaktach
 • podjęcie wspólnej pracy nad rozwojem i wychowaniem dziecka
 • systematyczne informowanie rodziców o rozwoju ich dziecka, zachowaniu, postępach i trudnościach.

Szczególną opieką przedszkole otacza rodziców dzieci niepełnosprawnych ze względu na ich specyficzne problemy. Staramy się włączać tych rodziców w życie placówki, wspomagać w sytuacjach trudnych dotyczących dziecka.

Program rozwoju umiejętności wychowawczych realizowany jest przez aktywne uczestnictwo rodziców w różnych przedsięwzięciach organizowanych przez przedszkole a w szczególności:

 • przez udział w zajęciach przedszkolnych z dziećmi
 • przez uczestnictwo w grupie wsparcia dla rodziców
 • przez możliwość uzyskania indywidualnej porady od zatrudnionych w przedszkolu specjalistów: psychologa, logopedy, rehabilitanta

Współpraca przedszkola z rodzicami przybiera  następujące formy:

 • kontakty indywidualne z nauczycielkami w organizowanych (1x miesięcznie) 2x w półroczu spotkaniach z cyklu ” Porozmawiajmy o dziecku”
 • zebrania grupowe
 • zajęcia otwarte dla rodziców
 • uroczystości i imprezy przedszkolne
 • pomoc rodziców w przygotowaniu uroczystości przedszkolnych

Ważnym elementem podczas rekrutacji dzieci do przedszkola jest zaznajomienie rodziców z jego specyfiką – funkcjonowanie w przedszkolu masowym 2 oddziałów specjalnych i 2 oddziałów integracyjnych. Niezbędne jest wyjaśnienie i przybliżenie założeń wychowania integracyjnego oraz podkreślenie pozytywnych aspektów codziennych kontaktów bezpośrednich lub pośrednich dzieci niepełnosprawnych ze zdrowymi rówieśnikami.

Rodzice mają także prawo do uzyskania odpowiedzi na nurtujące ich w związku z tym pytania, wątpliwości czy niejasności.