Informacja dla rodziców

Szanowni Państwo!     

Od dnia 1 września Przedszkole Miejskie nr 21 w Lesznie posiada nową stronę internetową www.przedszkole21leszno.pl i funkcjonuje zgodnie z planem w godzinach 6:30 do 16:30.

PROSZĘ O ZAPOZNANIE SIĘ Z ZARZĄDZENIEM DYREKTORA ( Zarządzenia - Otwórz )W SPRAWIE REGULAMINU OKRESLAJĄCE ZASADY FUNKCJONOWANIA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 21 ZWIĄZANE Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COWID-19

Pobyt dziecka w placówce wiąże się ze zwiększonym ryzykiem ekspozycji na czynniki potencjalnie chorobotwórcze zarówno dla podopiecznych, jak i personelu.  W związku z powyższym, w trosce o dobro i zdrowie naszych podopiecznych i pracowników informujemy o wprowadzeniu zasad:

I. Przyprowadzanie i odbieranie dzieci z przedszkola.

 1. Odbiór dzieci z przedszkola odbywa się według tej samej zasady. Dziecko jest odbierane przy wejściu do budynku przedszkola, według ustalonej godziny (zgodnie z upoważnieniem).
 2. Dziecko przy wejściu do budynku przedszkola odbierane jest przez pracownika przedszkola o umówionej godzinie i zaprowadzane do szatni, a stamtąd do sali.
 3. Dziecko powinno być przyprowadzane do Przedszkola tylko przez jednego, zdrowego rodzica/opiekuna, bez innych osób towarzyszących.
 4. Obowiązująca procedura wynika ze specjalnej organizacji pracy, która uniemożliwi stykanie się ze sobą poszczególnych grup dzieci.
 5. W związku z zaistniałą sytuacją, zmieniona zostaje organizacja czasu pracy przedszkola. Harmonogram przyjścia i odbioru dzieci z Przedszkola przedstawia się następująco:
  • Wejście główne: dzieci z grupy Maleństwa oraz grupy integracyjne: Tygryski i Króliczki
  • Wejście boczne: Kubusie Puchatki oraz Kangurki
 6. Pierwszego dnia pobytu dziecka w przedszkolu będziecie Państwo zobligowani do przekazania oświadczenia (załącznik nr 1). Podpisane oświadczenie jest jednoznaczne ze zgodą Państwa na wszystkie obowiązujące w przedszkolu procedury.

DROGI RODZICU! Zwracamy się do Ciebie z prośbą, o przestrzeganie ustalonego harmonogramu godzin. Nie spowoduje to zakłóceń w działalności naszego przedszkola oraz  innych grup, a zwiększy tylko bezpieczeństwo nas wszystkich.

 1. Na czas obowiązywania wskazanych wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, obowiązuje zakaz wchodzenia rodziców na teren przedszkola. Kontakt z wychowawcą odbywa się będzie poprzez sms, e-mail lub rozmowę telefoniczną.
 2. W czasie drogi do i z placówki dziecko, które ukończyło 4 rok życia, musi być zaopatrzone w indywidulaną osłonę nosa i ust. W przedszkolu dziecko może przebywać bez maseczki.
 3. jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych, zabrania się przyprowadzania dziecka do przedszkola.
 4. Do przedszkola przyprowadzamy tylko dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych. Jeżeli dziecko, w trakcie pobytu w przedszkolu będzie przejawiało niepokojące objawy chorobowe, nauczyciel dokona pomiaru temperatury ciała dziecka i w razie konieczności dziecko zostanie odizolowane w wyznaczonym w placówce miejscu.
 5. Rodzic zostanie niezwłocznie powiadomiony, w celu pilnego odebrania dziecka z przedszkola.
 6. Zakaz przynoszenia zabawek, innych przedmiotów oraz środków odkażających dla dzieci z domu do Przedszkola (z wyłączeniem dzieci niepełnosprawnych).

III. Przebywanie dzieci w sali przedszkolnej

 1. Każda grupa dzieci będzie przebywała w wyznaczonej i stałej sali (nie będzie grup łączonych).
 2. Do każdej grupy będzie przyporządkowany ten sam nauczyciel.

IV. Higiena, czyszczenie i dezynfekcja sal przedszkolnych

 1. Sale w przedszkolu będą wietrzone co najmniej raz na godzinę.
 2. Wszystkie przedmioty, których nie można skutecznie uprać lub zdezynfekować (np. pluszowe zabawki, dywany itp.), zostaną czasowo usunięte z sali.
 3. Wszystkie pozostałe przedmioty i zabawki znajdujące się w sali, będą dokładnie czyszczone i dezynfekowane zgodnie z procedurą mycia i dezynfekcji obowiązującą w przedszkolu.
 4. W przedszkolu prowadzony będzie monitoring codziennych prac porządkowych ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych. Dezynfekcji powierzchni dotykowych (poręczy, klamek) i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach, włączników.
 5. Pracownicy przedszkola zostaną wyposażeni w indywidualne środki ochrony osobistej.
 6. Placówka została wyposażona w ozonator. Sale będą systematycznie dezynfekowane.

V. Działania profilaktyczne

 1. Dzieci będą regularnie, jak do tej pory, myły ręce wodą z mydłem, w szczególności po przyjściu do placówki, przed posiłkami i po posiłkach oraz po skorzystaniu z toalety.
 2. W toaletach zostaną wywieszone plakaty dotyczące zasad prawidłowego mycia rąk – dla dzieci oraz instrukcje dotyczące bezpiecznego korzystania z płynów do dezynfekcji – dla nauczycieli i personelu.
 3. Dzieci nie będą mogły korzystać ze szczoteczek wielorazowych, kubeczków.

VI. Przebywanie dzieci na świeżym powietrzu

 1. Zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego, dzieci będą korzystały z przedszkolnego placów zabaw w wyznaczonych sektorach (codzienna dezynfekcja sprzętu) oraz będą mogły wychodzić na spacery.

VII. Informacje ogólne

 1. W przypadku, gdyby u mojego dziecka wystąpiły niepokojące objawy chorobowe, zobowiązuję się powiadomić telefonicznie Dyrektora Przedszkola.

Proszę o wypełnienie i podpisanie  niżej wymienionych oświadczeń

Oświadczenia I-VII

Oświadczenie o stanie zdrowia dziecka